Make your own free website on Tripod.com

Giriş
Akademik Kadro
Hastalar için
Hekimler için
Öğrenciler için
Hasta verileri
Akademik
Ulaşım
Nöroşirürji Servisi

SIKÇA SORULAN SORULAR

Beyin Tümörleri
Beyin nasıl bir organdır?
Bel fıtığı hakkında

Beyin Tümörleri

Genel Bilgiler: 

İnsan vücudu özel fonksiyonları olan   pek çok hücre türlerinden  oluşur. Organizmanın fonksiyonlarının devamlılığı için birçok  hücre bölünerek çoğalır. Hücrelerin  gelişme ve büyümesinin kontrol edildiği  DNA da   değişiklikler sonucu hücrelerin kontrolsüz olağandışı  bir biçimde büyümesi tümör olarak adlandırılır. Beyin tümörü  sıklığı 8-18/100.000’dir.Her zaman sınırları keskin değilse de, Tümörler iyi huylu(Benign), Kötü huylu(malign) olarak  isimlendirilir. Radyolojik olarak  ön tanı belirtilse de, kesin    tanı patolojik olarak konulur. Tümör derecelendirmede  Grade1-4 arası kullanılır grade1-2 benign tümör, grade3-4 malign  tümör olarak adlandırılır.

Benign Tümörler:  Kanser hücreleri içermez. Tümör total olarak çıkarıldığında   tekrarlama beklenmez. Sınırları düzenlidir çevresindeki beyin dokusunda  bası  bulguları olabilir. Bazı durumlarda malign tümöre dönüşmesi mümkündür.Örneğin: Sinir kılıfı tümörleri, menengiomlar,hipofiz adenomları 

Malign Tümörler:Kanser hücreleri içerir. Büyüme hızlıdır ve çevre dokuda ciddi hasara yol açar. Beyin parankimi ile sınır net olarak seçilemez. 

Tümör nedenleri: 

Beyin tümörlerine  yol açan etkenler net olarak ortaya konulamasa da bazı faktörler suçlanmıştır. Virüs enfeksiyonları, bazı endüstri alanlarında daha sık tümör geliştiği izlenmiştir.  Çalışmalar farklılık gösterse de kafa travması ile tümör ilişkisi tartışılmaktadır.Beyin tümörü olan pek çok hastada  belirgin bir risk faktörü saptanamadığından, pek çok etkenin  neden olduğu  bir hastalık  olarak kabul edilir. 

Hasta Semptomları ve Tanı: 

Tümör yeri, hacmi ve büyüme hızı semptomlarda çeşitliliğe yol açar.Nöbet,ilerleyici güç kayıpları, görme kaybı,tek taraflı his kayıpları, kişilik değişimi,hafıza ve konsantrasyon zorluğu beyin tümörü bulgusu  olabilir.

Hasta  semptom ve muayene sonuçları birlikte  değerlendirildiğinde,  Bilgisayarlı tomografi ve Manyetik Rezonans ilk  başvurulan tetkiklerdir. Gerekli olan durumlarda daha ileri tetkiklere(ANJİOGRAFİ,PET,SPECT….) başvurulur. 

Tedavi ve Prognoz: 

Beyin tümörlerinin  etkili tanı ve tedavisi ; Beyin cerrahisi,  nöroradyoloji, Nöroanestezi, nöropatoloji, onkoloji bilim dallarının  ortak çalışmasını gerektirir.  Cerrahi  teknik ve  anestezi-yoğun bakımdaki gelişmeler pek çok beyin tümörü için  cerrahiyi ilk seçenek olarak öne çıkarmaktadır.  İyi huylu (Benign) tümörlerde cerrahi ile   tam ve etkili tedavi sağlama olanağı vardır.  Kötü huylu (malign) tümörlerde ise cerrahi  tedavi için sıklıkla yeterli değildir ek tedavilere; ışın tedavisi(Radyoterapi)ve/veya ilaç (kemoterapi)  tedavisi gerekir.  Cerrahi sonrası  tedaviye nasıl devam edileceğine karar vermede patolojik tanı önemlidir . Patoloji sonucuna göre ek tedaviye nasıl devam edileceği kesinleşir.

Başa Dön

Beyin Nasıl bir organdır?

Kafatasının içinde bulunan beyin meninks adı verilen zarlarla kaplıdır. Meninkslerin arasında, beynin içindeki ventrikül adı verilen boşluklarda, beyin ve omuriliğin çevresinde beyin-omurilik sıvısı bulunur. Beyinden çıkan sinirler bazen direkt olarak organa (göz, kulak gibi), bazen de omurilik aracılığıyla bedene dağılırlar. Beyin ve omurilikte sinir hücrelerini çevreleyerek onların yerinde kalmalarını sağlayan hücrelere glial hücreler denir.

Beyin istediğimiz şeyleri yapabilmemize olanak sağlar; yürümek, konuşmak gibi... Ayrıca beyin istemli olmayan bir takım bedensel aktiviteleri de kontrol eder; soluk almak, yiyecekleri hazmetmek gibi... Duyularımız (görme, işitme, dokunma, tat alma ve koklama), bellek, duygu ve kişilik yapımız da beynin kontrolü altındadır. Beyin üç bölümde incelenebilir:

1.        Beyin (Serebrum): Serebrum beynin en büyük bölümüdür ve beynin üst kısmında yer alır. Duyularımızdan gelen bilgileri kullanarak bedenin uygun cevaplar oluşturmasını sağlar. Aynı zamanda okuma, düşünme, öğrenme, konuşma ve duyguları da kontrol eder.

2.        Beyincik (Serebellum): Beyincik, beynin alt arka kısmındadır. Burası dengeyi ve yürürken konuşma gibi karmaşık eylemleri kontrol eder.

3.        Beyin sapı beyni omuriliğe bağlar. Bu bölge açlık ve susuzluk hislerini kontrol eder. Aynı zamanda nefes alıp vermeyi, beden ısısını, kan basıncını ve diğer temel beden fonksiyonlarını kontrol eder.

Başa Dön

Bel fıtığı

Bel fıtığı, beldeki omurga kemikleri arasında bulunan ve bir yastıkçık gibi görev yapan bu disklerin fıtıklaşması sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır.Disklerin ortasında jölemsi bir yapıya sahip olan nükleus pulpozus denen kısım, bunun dışında da anulus fibrozus denen daha sert bir yapı bulunur.Dıştaki bu yapının bütünlüğünün bozularak içindeki yumuşak kısmın dışarıya doğru taşmasına fıtıklaşma denir.Fıtıklaşan disk dokusu yakınından geçen sinir kökünü basıya maruz bırakarak bel fıtığının bulgularına yolaçar.                 

BEL FITIĞININ BULGULARI NELERDİR?

Bel fıtığının başlıca belirtileri bel ve bacak ağrısıdır. Fakat yalnızca bel veya bacak ağrısından birisi de olabilir. Ağrıya eşlik eden bacakta uyuşma, karıncalanma, kuvvet kaybı gibi bulgular da bulunabilir. Ağrı öksürmekle, ıkınmakla artar, dinlenmekle azalabilir. Yalnızca sinir köküne değil, omurilik kanalına da bası yapan büyük fıtıklarda cinsel fonksiyon bozukluğu da gelişebilir, bunlarda idrar ve dışkısını yapamama veya tutamama yakınmaları da olabilir. 

BEL FITIĞI TANISI NASIL KONULUR?

Bel fıtığı olduğundan şüphe duyulan hastalarda kesin tanı bilgisayarlı tomografi veya MRG (manyetik rezonans görüntüleme) ile konulur. 

BEL FITIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Bel fıtığı hastaları cerrahi tedavi gerektirenler ve cerrahi tedavi gerektirmeyenler olarak iki gruba ayrılabilir. Erken dönemdeki bel fıtığı hastaları kas gevşetici, ağrı kesici ilaçlar ve yatak istirahati ile tedavi edilebilirler. Bir kısım hastalar fizik tedavi grişimlerine iyi yanıt verebilir. Bel fıtığı hastalarının küçük bir kısmı cerrahi tedaviyi gerektiren ve evrensel olarak kabul edilmiş kriterlere sahiptir. Bu kriterler hastanın yakınmaları, muayene bulguları ve radyolojik inceleme bulguları temel alınarak oluşturulmuştur. 

CERRAHİ TEDAVİ

Cerrahi tedavinin amacı bası altındaki sinir dokusunu rahatlatmak, hastanın bir an önce normal yaşamına dönmesini sağlamaktır. Nöroşirürji uzmanı tarafından cerrahi tedavi gerekliliği saptanmışsa, ameliyatı geciktirmek mevcut bulguların daha da kötüleşmesine hatta kuvvet kaybının felce dönüşmesine neden olabilir.

Bel fıtığı ameliyatı derin ve dar bir sahada yapıldığı için, hem fıtıklaşan dokuyu tam olarak çıkartmak hem sinir dokusuna zarar vermemek hem de en az miktarda kanama ile ameliyatı tamamlamak için ameliyat sahasının iyi aydınlatılması ve büyütülmesi gereklidir. Bunun için de mikroskop kullanmak şarttır. Kliniğimizde de bel fıtığı ameliyatlarında mutlaka mikroskop kullanılmaktadır. 

CERRAHİ TEDAVİNİN SONUCU

Cerrahi tedavinin sonucu uygun endikasyonla ve uygun teknikle ameliyat edilen hastalarda %95 civarındadır. Karşılaşılan başlıca komplikasyonlar, ameliyat esnasında dura dediğimiz omuriliği kuşatan zarın zedelenmesi ameliyat yerinin iltihaplanması, disk mesafesinin iltihaplanması, basıdan kurtarılan sinir kökü etrafında yapışıklıkların gelişip bel fıtığına benzeyen bulguların ortaya çıkmasıdır. Nispeten kolay başedilen bu komplikasyonların yanısıra, ameliyat esnasında sinir yapılarının, komşu iç organların ve büyük damarların yaralanması gibi çok daha ciddi komplikasyonlara en mükemmel kliniklerde bile çok ender de olsa rastlanabilmektedir. 

CERRAHİ TEDAVİ SONRASI YAŞAM

Kliniğimizde ameliyat edilen bel fıtığı hastları genellikle ameliyattan bir gün sonra ayağa kaldırılmakta, ameliyattan üç gün sonra da hastaneden çıkışı yapılmaktadır. Dikişler ameliyatın 7.günü alınmakta ve dikişler alındıktan bir hafta sonra da banyo yapmasına izin verilmektedir. Ameliyattan sonraki 6 hafta boyunca hastalara aktivitelerini yavaş yavaş arttırmaları söylenmekte ve 6. hafta sonunda hastalar normal işlerine dönebilmektedir.Cinsel yaşamlarına da genellikle bu sürenin sonunda başlamaları önerilmektedir. Hastalarımıza hastaneden çıkışları sırasında uymaları gereken kurallar anlatılmakta ve ayrıca bir broşür halinde kendilerine sunulmaktadır.

Başa Dön

 

 bu sayfada zamanlanan proje olayları ve önemli aşamalar bulunur.

Giriş | Akademik Kadro | Hastalar için | Hekimler için | Öğrenciler için | Hasta verileri | Akademik | Ulaşım | Nöroşirürji Servisi

 Telif Hakkı veya diğer fikri mülkiyet açıklamalarını buraya yazın.
Bu web ile ilgili sorunlarınız veya sorularınızı drmuratyilmaz@yahoo.com adresine yazın.

Web Design by RoMeLLo
Son güncelleştirilme tarihi: 18/01/06.

Web Counter